Portfolio > Krajinska arhitektura

Mestna večnamenska dvorana Portoval v Novem mestu

2011

Novo mesto, Slovenija

Jereb in Budja Arhitekti /arhitektura/, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/

+/-

Namen predlagane rešitve je zagotovitev kakovostne mestne večnamenske dvorane z dodatnimi pomožnimi prostori za potrebe atletskega stadiona in nogometnega igrišča, ki bo reševala potrebe novomeščanov po športu in rekreaciji. Predlagana zasnova temelji na vključevanju obstoječih programov in naravnih danosti z novimi posegi, ki s pomočjo konstrukcijskih posegov, zunanje in prometne ureditve smiselno povezujejo obstoječe objekte ter ostale tlakovne in parkovne površine. Zasnova gradi na vpetosti v obstoječo krajinsko podobo, pri čemer daje posebno pozornost reševanju prometnih ureditvam, ki vključujejo peš promet, invalide, kolesarski promet, motorni (osebni, avtobusni in servisni) ter mirujoči promet in intervencijske poti s čim manj medsebojnimi križanji.. Posebno pozornost je namenjena tudi peš povezavam z gozdom Portoval, tako za sprehajalce kot športnike. Velikost, orientacija ter namembnost nove športne dvorane stisnjene ob obod Portovala, narekuje oblikovno rešitev, ki se trudi povzeti naravne linije okolja, topografije in vizualno zmanjšati veliko pojavnost objekta. Valovite ravnine oboda poudarjajo vhode v dvorano ter vizualno vabijo gledalce v objekt pogledat kaj se tam dogaja. To je novo urbano oko Novega mesta. Cilji, ki jih zasledujemo v predlagani zasnovi temeljijo na konceptu štirih nivojev in na številnih kriterijih, ki smo si jih zastavili tekom razvoja predlagane rešitve. Pet osnovnih kriterijev, ki smo jih naknadno razčlenili na podrobnejše značilnosti, kroji predlagano zasnovo. Najpomebnejši kriterij izmed vseh je kvaliteta uporabniške izkušnje, ki temelji na uporabnikom razumljivih, preglednih prostorih, na uporabnosti, prilagodljivosti in varnosti. V prvi meri je odvisna predvsem od navezave posegov na širši kontekst in njegove vpetosti v okoliško krajino. Zato zasnova gradi na prepletenosti obstoječih in predlaganih programov, prepoznavnosti novih posegov v prostor na urbanističnem nivoju ter na vpletenosti kvalitetnih nastavkov zelenega sistema mesta. Sonaravna umestitev objektov v prostor upošteva naravne danosti prostora in temu primerne umestitve novih programov v prostor. Največji izziv natečajne naloge pa predstavlja reševanje prometne zasnove območja in s tem povezano razbremenitev območja. Vsi ti kriteriji pa vplivajo na racionalnejšo in ekonomsko upravičenost posegov v prostor, ki se jo lahko doseže s pomočjo pravilno izbranih kakovostnih materialov, kvalitetnih tehničnih rešitev in dobro umestitvijo objektov v prostor. Zastavljene cilje smo rešili s pomočjo koncepta štirih nivojev, ki so medsebojno močno prepleteni in rešujejo kompleksnost natečajne naloge na smiselen, prečiščen način. Nivoji sledijo konfiguraciji terena in se dvigujejo od zahoda proti zahodu: (I.) spodnji nivo predstavlja osnovni komunikacijski nivo (180.00 m.n.v.) s sevisnimi in pomožni prostori; predstavlja osnovno podlago, na kateri sta stacionirani tako športna površina dvorane kot tudi stadiona; povezani sta s številnimi pomožnimi prostori, ki z večfunkcionalno zasnovo in prostorsko organizacijo smiselno prepletajo (in ločujejo) uporabnike prostora, glede na dogodke in uporabnost objektov; nivo vključuje še obodno povezavo, servisni dostop na severu z nadkritim delom za dostavo in pripadajočimi parkirišči za osebje ter avtobusnim parkiriščem; na južnem delu je pozicionirana spodnja etaža garažne hiše z dostopi do pomožne dvorane in fitnesa; atrij je prostor za dostope, zbirališče in otroško igrišče; (II.) nivo dostopa v garažno hišo je speljan iz glavne ceste na streho novega garažnega objekta (184.50 m.n.v.); predstavlja skrajni južni del dostopne rampe, ki se zvezno dviguje proti dvorani in hkrati rešuje pretočnost in dostopnost vseh uporabnikov, ne da bi jih križali z motornim prometom; tu sta pozicionirana vhoda v novo garažno hišo in obstoječo garažni hišo, kot tudi nekaj zunanjih parkirišč; (III.) nivo osrednje ploščadi z dostopi (185.70 m.n.v.) predstavlja jedro ureditve zunanjega prostora; z južno in severno obodno rampo napaja uporabnike prostora, ki jih smiselno razporeja glede na dogodke; na glavni ploščadi se nahajajo glavni vhodi v dvorano in na stadion; na južnem delu ploščadi je bar; iz osrednje ploščadi so speljani dostopi do vseh ostalih nivojev; (IV.) nivo zgornje ploščadi (191.05 m.n.v.) rešuje komunikacijo in pretočnost zgornjega dela dvorane in je vpet v komunikacijsko mrežo poti in prehodov iz Portovala; predstavlja najvišji nivo od koder se odpirajo razgledi na širšo krajino.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.