Portfolio > Krajinska arhitektura

Vrtec v Ribnici

2009

Ribnica, Slovenija

Jereb in Budja arhitekti /arhitektura/, Tomaž Stupar, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/

+/-

Novi vrtec je umeščen na severni del mesta Ribnica, v območje mešane namembnosti, na stičišču kulturne krajine in urbane pozidave. V okolici prevladujejo individualni stanovanjski objekti , na južni strani so obstoječi vrtec, osnovna šola, zdravstveni dom in športni center. Na zahodnem robu območja sta predvidena dom starejših občanov in vzgojno varstveni center, na severu, ob Kolodvorski ulici pa nova avtobusna postaja (ni za potrebe vrtca). Področje omejujejo javne stavbe, enodružinska gradnja ter železnica. Proti zahodu se parcela lepo odpira v naravno krajino, v prihodnosti pa bo to področje po vsej verjetnosti zazidano s stavbami storitvene dejavnosti. Kolodvorska cesta bo pridobila večji pomen. Glavna merila za umestitev objekta so bila: Ohranitev pogledov na zeleno zaledje Jasna ločitev dostopnega dela za otroke ter servisa z parkirnimi prostori. Preprečevanje nasilnega stika z razpršeno stanovanjsko zazidavo, ter postopnost zgoščevanja proti intenzivnemu programu in gostejši zazidavi na jugu in zahodu. Omogočanje kasnejše širitve vrtca Z oblikovno umirjenostjo objekta ter celostno zunanjo ureditvijo doseči vpetost v okolico. Na severni del parcele ob Kolodvorsko cesto in železnico je postavljeno parkirišče, vzdolžna zasnova servisnega dela in uprave tako ločuje mirni del parcele od prometnega severa. Vhodna ploščad je pripeta na Majnikovo ulico. Vhoda v trakta učilnic tvorita trg med parkiriščem in objektom. Južni del parcele je tako namenjen izključno otroškemu igrišču. URBANISTIČNI KONTEKST Okoliško krajino sestavljajo travniki in posamezne njive, koridorji vodotokov z obvodno vegetacijo, posamezne zaplate gozda, ki se na severu sklenejo v večje gozdne površine in geomorfološki pojavi, značilni za kraški svet. V območju urejanja ni izrazitejših kvalitetnih krajinskih prvin, nekaj visoke drevnine se pojavlja na severnem robu ob cesti in ob obstoječem vrtcu. ARHITEKTURA, UMESTITEV OBJEKTA Umestitev in oblikovanje objektov omogoča ustrezno osončenost vseh prostorov vrtca in enostavno fazno gradnjo, obenem pa povzema morfološke značilnosti tako mestnega kot ruralnega vzorca pozidave in se s tem ustrezno odziva na eni strani v širšem kontekstu prepoznaven krajinski vzorec, kjer obcestno strnjeno pozidavo obkrožajo ekstenzivni sadovnjaki, travniki in njive, po drugi strani pa na bolj mestni, ortogonalni red pozidave, značilen za ta del Ribnice. Glede na predvidene novogradnje na zahodni strani obravnavanega območja ponuja rešitev dobro izhodišče za urbanistično rešitev »mehkega prehoda« urbanega v odprto krajino. Izbor lokacije za vrtec je ustrezna z vidika obstoječih vsebin v širšem prostoru (možnosti širitve oz. povezovanja odprtega prostora). ZUNANJA UREDITEV Koncept urejanja zunanjega prostora temelji na razumevanju vrtca kot odprtega, »svobodnega« prostora igre. «Vsaka igra je, v svojem bistvu, svobodno dejanje. Čeprav se otroci igrajo, ker jim tako narekuje nagon in ker je igra način, s katerim razvijajo svoje sposobnosti, se, obenem, igrajo zato, ker jim je to všeč in ker jih veseli in natanko v tem temelji njihova svoboda. Svoboda je temelj igre«... ...«Vsaj dva vidika igre sta neposredno povezana z oblikovanjem prostora: svoboda igre ter prostor igre in za igro. Oboje sta bistvena pogoja.« (Kučan, 2009) Z umestitvijo objekta na SV vogal območja obdelave, razpoložljive zelene površine vrtca na V, J in Z strani omogočajo izvedbo odprtega, nefragmentiranega in preglednega skupnega zunanjega prostora, hkrati pa nudi možnosti za izvedbo ureditev, ki so vezane na dejavnosti posameznih skupin otrok (igralnice na prostem, prostori za najmlajše,...). Vrt vrtca je tako v bistvu enotna igralna površina, ki jo členijo krajinske in grajene prvine. Zasnova z organskimi linijami in prosta razmestitev elementov omogočata ustrezne prilagoditve tudi bodočim potrebam, tako v fazi projektiranja kot v času delovanja vrtca.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.