Portfolio > Krajinska arhitektura

Osnovna šola Litija

2009

Litija, Slovenija

Jereb in Budja arhitekti /arhitektura/, Tomaž Stupar, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/

+/-

KRAJINSKOARHITEKTURNA ZASNOVA Koncept ureditve zunanjega prostora predvideva ohranitev vseh kvalitetnih krajinskih prvin, predvsem obstoječe višje drevnine na severnem robu in v območju ter prilagoditev obstoječi konfiguraciji terena na južnem robu. Pomembna je tudi ustrezna umestitev novih vsebin na način, da se zagotovi čim več zelenih površin, namenjenih igri in učenju na prostem ter da se hkrati omogoča nemoten učni proces. Zasnova zunanje ureditve se prilagaja organizaciji vsebin v novem, sodobno in ambiciozno zasnovanem objektu. Zunanji prostor tako sestavljajo: ZELEN PAS Z DREVOREDOM Ohranijo se kvalitetna drevesa, ostala razpršena nizka vegetacija se odstrani. Drevored se rekonstruira, dopolni z manjkajočimi drevesi (ali zasadi na novo, če to zahteva stanje obstoječih dreves). V zelenem pasu ob S fasadah objektov in ob V fasadi obstoječega objekta se zasadi cvetoče pokrovne grmovnice, trajnice (reprezentančna zasaditev) in vzpenjavke po manj atraktivnih fasadah. Skozi zelen pas so peš dostopi do objektov in šolskega dvorišča in interventni dovoz, na skrajnem SV pa dovoz do parkirišč. Ob glavnem dostopu je predvidena tudi postavitev kipa Franu Levstiku. VSTOPNA PLOŠČAD Šolsko dvorišče je razdeljeno na dva dela – vstopno ploščad in zelene površine na jugu območja. Vstopna ploščad je namenjena dostopu do novega objekta, dostopu za interventna vozila, šolskim prireditvam in igri otrok. Slednjemu je namenjeno tudi športno igrišče v zahodnem delu atrija s tribunami na južnem robu obstoječega objekta. Skozi objekt in jedilnico je dostop na južni del območja – šolski vrt. ŠOLSKI VRT Na južnem robu objekta so učilnice na prostem – zeleni atriji pred posameznimi učilnicami prve triade. Ločene so s plotovi in/ali živimi mejami. V manjši meri so tlakovane (postavitev opreme), predvsem dostopi iz učilnic do otroškega igrišča. Na južnem robu so zasajene z grmovnicami in posameznimi drevesi, kar se lahko izvede tudi kot učni vrt z značilnimi ljudskimi vrstami rastlin. Iz atrijev je neposredni dostop do otroškega igrišča. To je zasnovano kot utrjena peščena površina med dvema krivuljama. Takšna dinamična oblika omogoča boljšo izrabo prostora, prilagoditev konfiguraciji terena in obstoječim kvalitetnim krajinskim prvinam in je nekakšna vrtnoarhitekturna alegorija dvojne vijačnice – DNK. Na robove otroškega igrišča je umeščena urbana oprema, otroška igrala in vegetacija. Na vzhodnem robu, ob terasi in pri sadovnjaku, sta tudi vodna motiva (pitnika) in priključka za zalivanje zelenih površin. Kjer se krivulji zožita je gruča večjih obstoječih dreves in skalne zložbe (prostori za sedenje, skupna učilnica na prostem – »šolski gaj«) na cca. 1-2m dvignjenem terenu, od koder je dober pregled nad celotnim območjem. Ostale zelene površine so proste (trata) in namenjene igri. V zelenem žepu na skrajnem južnem delu je manjši sadovnjak, ki je od ceste ločen s potezo večjih prostorastočih grmovnic. Na zahodnem robu območja je območje ločeno od ceste z drevoredom in živo mejo ob ograji. ATRIJ Na zahodnem robu ob parkirišču je ograjen zelen atrij za potrebe posebne šole. Prostor je zasnovan na način, da je čimbolj pregleden. Ob objektu (bazenu) je manjša terasa s klopmi, ostalo so tratne površine s posamičnimi manjšimi drevesi. Celotno območje je ograjeno s transparentno in ozelenjeno ograjo. Predvideni so štirje (kontrolirani) dostopi v območje, na obeh koncih šolske ploščadi in otroškega igrišča. Možen je še dodatni (servisni) dovoz južno od osrednjega dela otroškega igrišča. Večina urbane/parkovne opreme je tipske – klopi, igrala višjega kakovostnega razreda, pitnika, razsvetljava. Ostale površine in elementi se izdelajo po detajlu (npr. vodni motivi, če bodo zahtevane večje površine).

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.