Portfolio > Krajinska arhitektura

Osnovna šola Danila Lokarja v Ajdovščini

2009

Ajdovščina, Slovenija

Jereb in Budja Arhitekti /arhitektura/, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/

+/-

Osnovna šola je umeščena v večje območje šolskega in športnega programa v Ajdovščini. Lokacija se nahaja v zaledju Ajdovščine, umeščena med Športni center Polica ter srednjo šolo na zahodu, enodružinsko razpršeno zazidavo na vzhodu ter blokovsko zazidavo na jugu, katero ločuje še potok Lokavšček. Na severu se prostor izjemno lepo odpira na zeleno zaledje in ustvarja najpomembnejšo kvaliteto prostora ter nudi izjemne poglede na rob Trnovskega gozda. Glavna merila za umestitev objekta so bila: Ohranitev pogledov na zeleno zaledje, oziroma pretočnost v smeri S-J. Jasna ločitev dostopnega dela za učence ter servisa z parkirnomi prostori. Doseganje zaščite pred burjo z orientacijo objekta ter primerno zazelenitvijo. Preprečevanje nasilnega stika z razpršeno stanovanjsko zazidavo, ter postopnost zgoščevanja proti intenzivnemu programu in gostejši zazidavi ob srednji šoli ter športnem centru. Omogočanje kasnejše širitve šole z enakim programom ali celo vrtcom. Z oblikovno umirjenostjo objekta ter celostno zunanjo ureditvijo doseči vpetost vseh šolsko – špotnih programov v celoto. Objekt se zato postavi v južni del obravnavane lokacije, kar pripne objekt na infrastrukturo ceste ter loči vzhodni, parkirni in servisni del območja ter zahodni, dostopni del za učence. Parkirišče je z zelenim pasom diskretno ločeno od stanovanjskega dela, na južnem delu je urejeno obračališče za avtobuse. V severno vzhodnem delu se oblikuje večji park, ki služi za zunanje učilnice in omogoči gostejšo zazelenitev. Na zahodnem delu pa objekt ne prekine stika z zelenim zaledjem. Natečajno območje je umeščeno v izredno kvaliteten krajinski prostor, ki tvori pomemben del zelenega sistema mesta Ajdovščina. Poleg kvalitetne vizualne podobe in izjemnih pogledov na širšo okolico, je območje izrednega pomena tako za vodni sistem (vodotoki Lokavšček, Hubelj in Vipava), kot tudi za športno-rekreacijski program mesta. V kontekstu širšega prostora je umestitev novega šolskega objekta ključnega pomena za ohranjanje obstoječih kvalitet prostora. Pri tem so pomembni štirje glavni kriteriji: 1.ohranjanje in nadgradnja vodotokov, kot hrbtenice zelenega sistema (varovalni pas vodotokov); 2.ohranjanje prehodnosti in vizualne povezanosti S-J; 3. ohranjanje t.i. 'buffer con' za potrebe burje in ločevanja od okoliških programov (stanovanjskega...); ter 4.ohranjanje robnih parkovnih ureditev (ob vhodu na J, ob športnih programih na Z, v navezavi na odprto krajino na S), kot programske oplemenitve obstoječega zelenega sistema. Zasnova prometne ureditve sledi jasni členitvi območja na dostopno servisni del (južni del območja) in na šolsko dvorišče s športno rekreacijskimi površinami (severni del). Motorni promet je razdeljen glede na programsko členitev objekta, pri čemer je vzhodni del namenjen parkiriščem, dostopu in krožišču za avtobuse in servisnemu dostopu (kuhinja...), zahodni pa dovozu do glavnega vhoda v objekt (z začasnimi parkirišči za ustavljanje in krožišča), stranskih vhodov (prvo triletje...) ter servisne intervencijske poti do obstoječih objektov in športnih površin ob telovadnici. Predvidenih je tiinšestdeset parkirnih mest. Skladno z zasnovo prometne ureditve je tudi zasnova zunanje ureditve razdeljena na štiri osnovne dele. Na vstopu v območje (skrajno južni del) se razširja začetek bogatega zelenega sistema ob zaprtem vodotoku, ki ga nakažemo in povežemo z z primernimi ureditvami in parkovnimi površinami s športno rekreacijskim programom. Poteza služi kot glavna povezovalna peš pot med mestnim jedrom, šolskim objektom in športnimi površinami na severu območja. Od juga proti severu si na zahodni strani objekta sledijo: vhodni mestni park, manjša ploščad za vzhod prvega triletja, dostopna površina z zasebnimi zunanjimi površinami za prvo triletje (z neposrednim izhodom iz učilnic), ki so dodatno opreljene za otroško igro (od 6-9 let), temu sledi glavna šolska ploščad, ki služi tudi kot zbirališče ali prireditveni prostor, severno od nje pa se prostor razširi v šolsko dvorišče parkovne narave, ki ga s pomočjo nadkrite poti in primernih ureditev povezujemo z obstoječimi športnimi igrišči in objekti. Zasnova vzhodne strani je namenjena predvsem zaščiti pred burjo, ki z ustrezno zasaditvijo (postopna višinska gradacija drevnine v ustrezni širini in z ustrezno izbiro grmovnih in drevesnih vrst) omogoča uporabo zunanjih površin za raznolike šolske programe. Le ti se izvajajo na severnem delu, medtem ko je južni, ko je že bilo omenjeno, namenjen parkirišču in servisnim dostopom. Šolsko dvorišče je namenjeno organizaciji pouka na prostem, učni poti, igri na prostem in šolskemu vrtičku (zaradi velikosti je površina namenjena prihodnjim potrebam za izvajanje pouka in različnim interesnim dejavnostim, ter morebitni širitvi obstoječih objektov). Vse poti, elementi in programi so dostopni tudi za ljudi s posebnimi potrebami. Predlaga se tudi ureditev javnih športno rekreacijskih programov in igrišč (otroška igrišča za različne generacije, fitnes na prostem...), ki bi bila dostopna vsem prebivalcem.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.