Portfolio > Krajinska arhitektura

Mariborski otok in levi breg Drave

2008

Maribor, Slovenija

Gašper Medvešek, Petra Hudobivnik, Uroš Razpet, Lana Topolovec /arhitektura/, Mateja Kregar, Tomaž Stupar, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/

1. nagrada

+/-

Rešitev predstavlja prostorska zasnova, ki kopalcem in obiskovalcem ustvari »otok na otoku«, z vsemi kvalitetami, ki sicer na celotnem področju otoka že obstajajo; to so biotska raznovrstnost, prisotnost vode ter funkcionalni objekt. Poseg je torej podoben principu babuške in omogoča sočasno uporabo otoka vsem obiskovalcem. Kopalci se kopajo na »pomanjšanem Mariborskem otoku« ter imajo hkrati dostop do obrežij rek, ostali obiskovalci lahko uporabljajo celotni otok izven ožjega območja kopališča. Lesena ploskev, ki jo prebadajo biotski vzorci iz otoka lahko služi kot učilnica v naravi, ki omogoča spoznavanje narave otoka v vseh letnih časih. V prehodnem obdobju in ob večerih v kopalni sezoni deluje kot naravni avditorij za posedanje, ki omogoča različne manj hrupne prireditve na prostem. Obiskovalci so tako na povsem nevsiljiv način deležni spoznavanja avtohtonega prostora. Kopališče in otok sta v simbiozi. Prostorska oblika bodočih intervencij izhaja iz občutkov, ki jih ustvarja obravnavani prostor sam. Ambienti na levem in desnem bregu Drave sledijo linearni obliki in konfiguraciji terena, krožna oblika ploščadi pa je nadaljevanje prostorskega občutka jase, obravnavani lokaciji že obstaja. Vsi novi elementi so tako preplet dveh elementov; linearne geometrije rečnih strug, ki jim sledi tudi obstoječi objekt in nove krožne forme, ki nadgrajuje prostorske občutke obstoječe jase s kopališkim objektom. Največji poseg natečaja bo nova bazenska ploščad, ki se bo stopničasto dvigala od tal in bo v stiku z okolico zazelenjena z neprehodnimi pokrovnimi rastlinami v naklonu. Tako bo kopališče na enostaven način – brez ograje ločilo obiskovalce otoka od kopalcev. Kopalci bodo lahko med plavanjem v bazenih brez fizične ločnice opazovali gozd v ozadju. S tematskimi vrtovi in amfiteatralno zasnovo nove kopališke ploščadi, bo nastal nov, kvaliteten mestni prostor, ki bo tudi v ostalih mesecih deloval kot odprta lesena ploščad v gozdu, kjer lahko obiskovalci otoka posedajo na tribunah ter udeležujejo različnih prireditev, otroci pa izvajajo različne učne programe v naravi. Omenjene programe bosta dopolnjevala gostinski lokal in zaprti bazenski del, ki se bosta navezovala in odpirala neposredno na leseno ploščad. Kvaliteta obstoječega prostora je zaradi restriktivnih ukrepov, naravnih danosti in minimalnih posegov v naravo na zavidljivo visoki ravni. Tem značilnostim se podreja koncept zasnove ožjega natečajnega območja. Ohrani se pretežno gozdna tipologija krajine, medtem ko se na nasprotnem obrežju Drave predvidi parkovni tip krajine z navezavo na razvojno aktivnejša območja. Tej delitvi se podrejajo vsi posegi v prostor, vključno z oblikovanjem osrednjega programskega območja, urbane opreme, razgledišč in pristanov. Ideja 'otok na otoku' s subtilno zasnovo lebdeče antropogene krajine (lesene ploščadi) nad obstoječo naravno krajino je edini večji poseg v prostor, ki s svojo zasnovo, umestitvijo v prostor in členitvijo združuje raznovrstnost programskih sklopov in razčlenjen pregled obstoječe krajinske tipologije otoka. Uporaba abstrahiranih obstoječih krajinskih vzorcev (in podvzorcev), tvori, poleg funkcionalno zasnovanih mikroambientov kopališke ploščadi, možnost študijskega pristopa k spoznavanju naravnih habitatov otoka, kar omogoča uporabnost programskih sklopov tudi izzven kopališke sezone.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.