Portfolio > Krajinska arhitektura

Ureditev Vergerijevega trga v Kopru

2006

Koper, Slovenija

Tomaž Stupar, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/, Boštjan Bugarič, Miha Novina, Matevž Granda, Urban Jeriha /arhitektura/

+/-

Opis zunanje ureditve / arhitekturne ureditve ob objektu(tih) s prikazom vsebinsko - oblikovnih navezav Zunanja rešitev predlaga ureditev reprezentančne mestne plaze, na kateri bi se odvijali protokolarni dogodki v povezavi z bastijonom in mestno hišo. Osrednji prostor je namenjen dogodkom protokolarnega značaja, kot so sprejemi, komorni koncerti in manjše prireditve, ki smiselno dopolnjujejo program Titovega trga. Na Verdijevi ulici se promet zapre, poteka pa lahko v primerih dostave in intervencije. Vzhodna ulica je ravno tako namenjena dovozu in intervenciji do mestne hiše in ostalih programov na trgu. Hrbtenico predlagane zasnove predstavlja zelena poudarjena poteza v navidezni osi med koprsko stolnico in obzidjem, ki se izteče na severni strani preko nadhoda do obale. V tem delu se zasnujejo tudi glavni dostopi do Vergerijevega trga in Verdijeve ulice. Plaža na Vergerijevem trgu je obravnavana celostno, izven območja urejanja pa so podani dodatni predlogi obstoječe ureditve. Tak primer je žepni park na južni strani občinske stavbe, ki je zasnovan kot zaprti tip parka in lahko igra vlogo novodobnega »hortus conclusos«. Med drugim je lahko namenjen zaposlenim v mestni upravi. Od žepnega parka se mimo obstoječega drevesa nadaljuje zeleni akcent trga do strižene živice, vzpenjavk in / ali reprezentačnih zasaditev ob robu objekta. Ob vzhodno fasado občinske stavbe se lahko na boljši lokaciji umesti obstoječi spomenik Petru Pavlu Vergeriju. Zeleni poudarek trga se zaključi na severovzhodnem vogalu ob paviljonu oziroma vhodu v garažno hišo. Paviljon je odmaknjen od obstoječega objekta (linija roba kleti) in ga je možno neposredno povezati z občinskim objektom. Prav tako ga je mogoče odpirati s severno stranico na trg. Ker je plaža zaradi zagotavljanja ustreznega rastišča nad kletjo nivelirana na višino pritličja, je to najbrž še toliko bolj dobrodošla možnost. Na najvišji točki je »Gorgonin vodnjak«, ki predstavlja osrednji vodni motiv trga. Teren se ob elipsah zvezno spušča do obstoječega tlaka. Elipse se lahko po jugozahodnih robovih zasadijo tudi z začasnimi reprezentančnimi zasaditvami ali trajnimi zelenimi protivetrnimi zaščitami, ki še poudarijo idejo zelenih jader, ki lovijo veter. Severni robovi elips nakazujejo na severni rob plaže, hkrati pa definirajo tudi uvozne radije na ploščadi in se s tem dejavno vključujejo v oblikovanje prometnih površin. Ob izgradnji parkirne hiše bo treba večino vegetacije odstraniti in nadomestiti z novo. V tem primeru predlagamo ozelenitev z naslednjimi rastlinami, ki so primerne za slovensko Primorje: hrast, kraški jesen, cedra, pinija, črničevje, ruj, koprivovec, cipresa, tamarisk, lobodovec (Atriplex halimus), oleander, lovor, lemprika, rožmarin. Predlagamo, da se ciprese uporabijo tudi za poudarek bogate zgodovine tega območje tako, da z gručo dreves označimo nekdanji cerkvi Svetega Mihaela na obzidju in cerkev Svetega Nikolaja. Za tlakovanje površin trga je predvidena uporaba belega apnenca za reprezentančni plato in sivega peščenjaka za prometne površine. Tlakuje se do obzidja in s tem dodatno formalno poveže tudi sekvenco med bastijonom in stopniščem z gledališčem in razglediščem – Vergerijeva plaža – Rotunda – Titov trg oz. - Verdijeva – Titov trg. Opis ureditve prometa in dostopov v parkirne hiše Gibanje peščev po trgu poteka po obojestranskem pločniku ob »severni obvoznici«. Širše oblikovan uvoz v garažno hišo ob tem vzpostavi še nivojsko prehajanje pešcev, invalidov in kolesarjev. Uvoz v garažno hišo oblikujejo različni elementi, in sicer sistem klančin, stopnišče z avditorijem in razgledna ploščad, ki skupaj tvorijo zahtevan prizoriščni prostor trga, ki je dvignjen nad nivo ceste. Na ta način omenjena ureditev uvoza v garažo nudi prostor predvsem turistični in kulturni ponudbi, ki ima naslednje vsebine: cestni nivo za glasbeno-galerijski dnevno nočni bar v bastijonu in galerijo na prostem pod »lebdečim« parterjem, »lebdeči« parter za letni kino, gledališke in plesne predstave, razgledna ploščad.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.