Portfolio > Krajinska arhitektura

Ureditev Nazorjevega trga v Kopru

2006

Koper, Slovenija

Tomaž Stupar, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/, Boštjan Bugarič, Miha Novina, Matevž Granda, Urban Jeriha /arhitektura/

Priznanje /nagrada/

+/-

Rešitev pod celotnim trgom predvideva izgradnjo parkirne hiše v povezavi z novim objektom na mestu nekdanjega Mihevčevega (Tomosovega) bloka. Parkirna hiša se umesti na sredino trga v predvidenem obsegu (bruto 1200 m2 / etažo + kletne etaže pod objektom, bruto 375 m2 / etažo) na tak način, da je možna izvedba gradbene jame. V južnem delu se nad parkirno hišo, na mestu nekdanje Tomosove stolpnice, zgradi nov objekt. Ohrani se struktura pritličja in komunikacijski stolp z uro na zahodnem robu. Opis zunanje ureditve / arhitekturne ureditve ob objektu s prikazom vsebinsko-oblikovnih navezav Nov objekt knjižnice s spremljevalnimi programi se na trg odpira v dveh nivojih. V pritličju se razvije javni program kavarne s knjigarno, ki se po celotnem obodu odpira na trg. Na nivoju nadstropja se oblikuje vhodna avla (ali razstavni “hall”), preko katere se dostopa v leposlovni odddelek knjižnice. Dostop do tega nivoja se uredi preko monumentalno zasnovanega stopnišča s severne strani trga. S tem se na trgu ustvari podvojen parter, saj služi stopnišče tudi kot bralna tribuna. Osrednji tržni prostor je tlakovan s sivim peščenjakom, znotraj katerega se pojavi sistem kanalov. Ob deževnem vremenu se na njem tako izrisuje amorfna podoba drevesa. Na severnem robu predlagamo izvedbo tlaka preko ceste z namenom umirjanja prometa (hitrostne ovire) in navezavo na razgledišča oz. nadhode čez severno obvoznico do obale (nadhodi se zasnujejo v sklopu ureditve obale in z odmikom prislonijo na obzidje). Opis ureditve prometa in dostopov v parkirne hiše Dostop in uvoz v garažno hišo se rešuje skozi nov vhodni objekt in skozi predor pod obzidjem. Upoštevana je lega trase severne obvoznice; na novo se zasnuje cestni priključek iz garažne hiše. Dostop na trg je predviden skozi nov objekt, ki je povezan na glavni trg in na spodnjem nivoju ob uvozu v garažno hišo. Za funkcionalno ovirane osebe je predvidena vertikalna komunikacija z dvigali. V prvi etaži kleti se nahaja centralno skladišče univerzitetne knjižnice. Kontrola dostopa se izvaja v sklopu predora, predvidevamo, da bo garaža namenjena pretežno stanovalcem (najem ali nakup parkirnih mest), v manjši meri pa tudi drugim obiskovalcem. Kulturno-varstvena izhodišča so bila spričo predlaganih radikalnih natečajnih izhodišč (parkirna hiša pod trgom z uvozom s severne obvoznice) upoštevana v največji možni meri. Ohrani se belvederski drevored in zdrava drevnina v profilu brežine. Ostala drevnina na trgu se zaradi posega odstrani. Odstrani se tudi zid s stopniščem na severni strani, ki ga je potrebno po posegu v celoti rekonstruirati vključno z obstoječo urbano opremo. Zasnova nove parkirne hiše z etažami v naklonu omogoča racionalno zasnovo parterja (ustroji, statika), hkrati pa pušča dovolj prostora za saditev nadomestne višje drevnine na severnem robu trga. Varovanje obzidja po obstoječih smernicah: Problematičen je predvsem predlagan uvoz v garažno hišo skozi obzidje. Obzidje predstavlja zid, ki je bil glede na dostopne arheološke in umetnostnozgodovinske raziskave prvotni zasnovi dodan z namenom utrjevanja strmih brežin in sam po sebi ne izpričuje posebnih arhitekturno – oblikovnih kvalitet, je pa sestavni del nekdanjega obzidja, ki ga je treba obravnavati celostno. Ena izmed možnosti je tudi zasnova objekta, ki služi kot uvoz v garažno hišo in vzpostavlja (vertikalno) komunikacijo med različnimi nivoji obzidja, trgom in obalo. Hkrati nov (krajinsko)arhitekturni element na mestu nekdanje utrdbe “Torrione Mosella” predstavlja reminiscenco na določeno zgodovinsko obdobje in ga ustrezno prezentira. Trg pred novim objektom univerzitetne knjižnice je zasnovan v longitudinalni smeri in odpira poglede na morje. Celotna zasnova je razdeljena na tri dele; najnižji nivo s prvo pergolo se nahaja na betonskem nadstrešku nad vhodom v garažno hišo s severne obvoznice. Poteza se nadaljuje preko obstoječe ceste, kjer se z novim tlakom umirja promet, in preko stopnišča sega do centralnega dela trga, tlakovanega s sivim peščenjakom. Tlak v rahlem naklonu pada proti centralnemu delu, kjer se zbira voda. Na levi in desni strani trga so nameščene klopi. Tam se začneta tudi dve longitudinalni potezi s pergolami. Centralni del trga postopoma prehaja v predprostor knjigarne in kavarne pred novim objektom, parter je po monumentalnem stopnišču speljan v nadstropje knjižnice. Pot po objektu poteka do najvišje terase, kjer se nahaja čitalnica s pergolo. Kamniti tlak na trgu je ponekod zasenčen s pergolami, preraslimi z bugenvilovkami, ki so v kompoziciji nameščene po trgu. Na tak način je prostor uporaben tudi poleti, ko lahko obiskovalci knjižnice sedijo in berejo na sami ploščadi trga.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.