Portfolio > Krajinska arhitektura

Ureditev Muzejskega trga v Kopru

2006

Koper, Slovenija

Tomaž Stupar, Dušan Stupar /krajinska arhitektura/, Boštjan Bugarič, Miha Novina, Matevž Granda, Urban Jeriha /arhitektura/

2. nagrada

+/-

Opis prostorske umestitve objekta v prostor V zasnovi se vzpostavlja prostorska kompozicija z zanovo 1:2. Na severni fasadi Muzejskega trga se postavi ločevalno lamelo, ki tvori s fasado v nadstropju okvir na večji univerzitetni trg med dvema fakultetama. Kompozicija prehaja iz manjšega na večji trg, ki se preko severnega dela steče do novega mestnega obzidja in se tako odpira proti morju. Rešitev predvideva izgradnjo parkirne hiše pod celotnim trgom v povezavi z novim objektom na mestu nekdanje Mihevčeve osnovne šole. Druga povezava se nahaja na severnem robu večjega trga, tik ob stanovanjski stolpnici. Maksimalen tlorisni obseg novega univerzitetnega objekta se prilagaja obstoječi gabaritni zazidavi osnovne šole in tvori na večjem trgu nov monofunkcionalen zunanji prostor za potrebe fakultet. Opis zunanje ureditve / arhitekturne ureditve ob objektu s prikazom vsebinsko-oblikovnih navezav Odprt prostor »Muzejskega trga« je zasnovan kot preplet različnih ambientov (manjši trg pred muzejem, atriji okoliških objektov, prostor pod povezovalnim traktom, predvrt stanovanjske stolpnice, severna vstopna plaza...), ki se tako kot objekti programsko in fizično navezujejo na večjo tlakovano površino – osrednji trg. Namen je bil ustvariti v kontekstu mesta večji odprt prostor, na katerem se lahko odvijajo različni programi nastajajočega novega univerzitetnega središča. Osrednji trg uokvirjajo nekdanja stavba pošte, stanovanjska stolpnica, nov objekt in povezovalni trakt med obema objektoma ter manjša vstopna plaza na severni strani ob belvederskem drevoredu. Zasnovan je kot enotno tlakovana kvadratna površina, na kateri so v rastru 3 x 3 m umeščene svetilke, sidra za montažne elemente in šobe (manjši vodni motivi - šobe) v poljubnem razmerju. Ob različnih dogodkih (npr. študentska tržnica, podelitev diplom, manjši koncerti in druge prireditve,...) in različnem času se tako dinamično spreminja tudi fizična podoba osrednjega trga. Na južnem robu se pod povezovalnim traktom, pod katerim se ustrezno prezentirajo arheološke najdbe, osrednji trg izteče v manjši trg pred muzejem. Predlagamo, da se linijska drevoreda nadomestita s točkovnimi zasaditvami. S tem omogočimo, da se okoliški (potencialni) programi odpirajo na trg na način, da vsak dobi svoj predprostor, ki je povrhu še ustrezno zaščiten pred močnim popoldanskim soncem. Višja drevnina se predvidi večinoma po zahodnem robu območja (kar omogoča tudi zasnova parkirne hiše z višino ustroja). Za slovensko Primorje so primerne rastline, kot so npr. hrast, kraški jesen, cedra, pinija, črničevje, ruj, koprivovec, cipresa (ne povsod), tamarisk, lobodovec (Atriplex halimus), oleander, lovor, lemprika, rožmarin, ... Zgostitev zasaditev je ob stanovanjskem objektu, kjer se nadomesti obstoječa vegetacija. V tem delu se zasnuje tudi vstopna plaza. To je tlakovan prostor, ki ločuje osrednji trg od Belvederja in ceste. V SZ vogal je umeščen vhodni objekt v garažno hišo, ki dodatno ločuje stanovanjski objekt od javnih površin. Na vzhodnem robu plaze je predviden vrt restavracije, namenjene študentom. Vse površine se tlakujejo z naravnim kamnom – obodne površine s sivim peščenjakom, osrednji trg z belim apnencem. Na severnem robu predlagamo izvedbo tlaka preko ceste z namenom umirjanja prometa (hitrostne ovire) in navezavo na razgledišča oz. nadhode čez severno obvoznico do obale (nadhodi se zasnujejo v sklopu ureditve obale in z odmikom prislonijo na obzidje). Opis ureditve prometa in dostopov v parkirne hiše Dostop in uvoz v garažno hišo se rešuje skozi nov vhodni objekt in skozi predor pod obzidjem. Upoštevana je trasa severne obvoznice, na novo se zasnuje cestni priključek iz garažne hiše. Dostop na trg je predviden skozi nov objekt fakultete ter na severnem robu večjega trga ob stanovanjski stolpnici ter na spodnjem nivoju ob uvozu v garažno hišo. Za funkcionalno ovirane osebe je predvidena vertikalna komunikacija z dvigali. Kontrola dostopa je samo v sklopu predora. Pri načrtovanju garažne hiše se upošteva cestno telo ulice Belvedere z drevoredom in brežino do Kopališkega nabrežja, zato se dostop do garažne hiše izvede po predoru s severne obvoznice.

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke.